Brugge.inc - Thuis voor de innovatieve onderneming. - Volg ons op LinkedIn - Mail naar aline@brugge.inc - Of bel ons op 0472 90 19 63

x

Disclaimer

1. Identiteit en contactgegevens van BRUGGE.INC

1.1. De website beschikbaar op het adres https://www.brugge.inc (hierna: de “Website”) wordt uitgebaat door en is eigendom van vzw Brugge.inc met ondernemingsnummer BE 0762.509.773 en met maatschappelijke zetel te Burg 12, 8000 Brugge (hierna ook: “Brugge Inc.”, “wij” of “ons”).

1.2. Informatie en gegevens van Brugge Inc:

Rechtsvorm: vzw
Vennootschapsnaam: Brugge.inc
Handelsnaam: Brugge.inc
Maatschappelijke zetel: Burg 12, 8000 Brugge
BTW-nummer: BE 0762.509.773
Telefoonnummer: 0486 45 29 82 of 0496 44 94 10
E-mail: evy@brugge.inc of lut.laleman@brugge.be
Hyperlink(s) Website: https://brugge.inc

2. Toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden

2.1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op het gebruik van de Website. Huidige voorwaarden dekken op geen enkele wijze het gebruiksbeleid van andere dienstverleners waarvan je op of via de Website gebruik maakt.

2.2. Vooraleer je op enigerlei wijze gebruik kan maken van (de diensten verbonden aan) de Website, dien je je uitdrukkelijk, integraal en onherroepelijk akkoord te verklaren met (de toepassing van) deze gebruiksvoorwaarden door de button ‘ok’ aan te klikken. De tekst van deze gebruiksvoorwaarden is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Gebruiksvoorwaarden – Disclaimer’ op de Website.

2.3. De eventuele nietigheid of niet-toepasbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, leidt niet tot nietigheid van het geheel van deze voorwaarden.

2.4. Brugge.Inc behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zullen worden aangekondigd op de Website en/of via elektronische weg. Blijvend gebruik van de Website zal worden beschouwd als aanvaarding van de nieuwe voorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd op 27/03/2018.

2.5. Deze gebruiksvoorwaarden gelden onverminderd de eventuele toepassing van dwingende wetsbepalingen ter bescherming van consumenten (i.h.b. de relevante bepalingen van het Wetboek Economisch Recht (WER)).

3. Gebruiksvoorwaarden

3.1. Informatie en inhoud op de Website

3.1.1. Brugge.Inc tracht ervoor te zorgen dat de informatie op de Website, zijnde het geheel van data en informatie in de meest ruime zin, met inbegrip van foto’s, videobestanden, teksten etc., juist, volledig en up-to-date is. Ondanks onze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen waarvoor Brugge.Inc geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.

3.1.2. Brugge.Inc kan niet uitsluiten dat er storingen, onderbrekingen of technische fouten opduiken die de toegang tot de Website beperken of verhinderen.

3.1.3. De informatie op de Website is van algemene aard en indicatief, is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, kan geenszins als een persoonlijk advies of contractuele (resultaats)verbintenis worden beschouwd en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of beëindiging van de overeenkomst met Brugge.Inc. De informatie op de Website is beschikbaar in de staat zoals geraadpleegd zonder dat hierbij enige garanties geleverd worden. Het gebruik van de Website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op jouw eigen risico en verantwoordelijkheid. Je erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van Brugge.Inc i.v.m. de werking en de inhoud van de Website louter inspanningsverbintenissen zijn.

3.1.4. Je bent ertoe gehouden de Website enkel te gebruiken voor legitieme doeleinden.

3.2. Jouw verplichtingen

3.2.1. Je dient over een degelijke en stabiele internetverbinding en performante hardware en software te beschikken die geschikt is voor (de diensten van) de Website. Je dient tevens over een voldoende adequate en recente antivirus, antispyware- en firewallbescherming op jouw systemen te beschikken.

3.2.2. Voor het geval de systemen van Brugge.Inc, van haar aangestelden, onderaannemers, externe leveranciers of dienstverleners en/of van haar andere gebruikers schade zou lijden door uitwisseling van computervirussen of andere schadelijke bestanden, ben enkel jij integraal en onbeperkt aansprakelijk ten aanzien van Brugge.Inc en zal je Brugge.Inc integraal, onbeperkt, in hoofdsom, interesten en (advocaten)kosten vrijwaren tegen elke vordering van derden (met inbegrip van aangestelden, onderaannemers, externe leveranciers of dienstverleners en gebruikers van Brugge.Inc) die hierdoor schade zouden lijden.

4. Verwerking van persoonsgegevens

Brugge.Inc draagt zorg voor je privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke privacyregelgeving. Meer inlichtingen over de bescherming en verwerking van jouw persoonsgegevens op of via de Website, kan je hier raadplegen.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Brugge.Inc is op geen enkele wijze aansprakelijk voor:

  • de kwaliteit, volledigheid, juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of vorm van de informatie op of gegenereerd door de Website of door andere (externe) websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen;
  • enige beslissing genomen of handeling gesteld door jou op basis van de inhoud of informatie op de Website;
  • eventuele storingen, onderbrekingen, technische fouten, verkeerde technische manoeuvres, niet toegestane interventies (m.i.v. hackers), virussen etc. op de Website;
  • (het functioneren en/of de beschikbaarheid van) software en/of applicaties van derden of de gevolgen ervan voor het downloaden vanuit en/of gebruiken van de Website;
  • indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (waaronder maar niet beperkt tot tijdsverlies, verlies van een kans, winstderving, verlies van inkomsten, emotionele schade etc.);
  • gevallen van overmacht;
  • een lichte fout anders dan opzet of een met opzet gelijk te stellen zware fout.

5.2. Brugge.Inc kan in geen geval hoofdelijk of in solidum met derden gehouden zijn enige schade te vergoeden.

5.3. Niets sluit evenwel de aansprakelijkheid uit van Brugge.Inc voor opzet of een met opzet gelijk te stellen zware fout. De aansprakelijkheid van Brugge.Inc, zowel voor directe als indirecte schade, is in ieder geval beperkt tot het laagst van volgende bedragen: het bedrag dat overeenstemt met de waarde van de diensten waarop de klacht is gebaseerd. Deze zelfde beperking geldt indien de uitsluiting(en) van aansprakelijkheid vervat in huidig artikel 5 door een rechtscollege of arbiter ooit als ongeldig of niet tegenstelbaar zou(den) worden beschouwd.

6. Intellectuele eigendom

6.1. De Website, onderdelen ervan en alle informatie en/of inhoud op, verbonden aan en/of gegenereerd door de Website, waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, afbeeldingen, logo’s, grafieken, formules, videobestanden, geluidsbestanden, HTML-codes, software, databanken, de vormgeving of enige andere creatie, inhoud of informatie op of gerelateerd aan de Website, behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van Brugge.Inc of haar licentiegevers en mag slechts gereproduceerd worden of meegedeeld worden aan het publiek na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Brugge.Inc of haar licentiegevers.

Het is je met andere woorden te allen tijde (ook na beëindiging van de overeenkomst met Brugge.Inc) verboden de Website (of onderdelen ervan), inclusief alle informatie verbonden aan of gegenereerd door de Website en/of de inhoud van de Website, op enigerlei wijze te reproduceren of mede te delen aan het publiek zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Brugge.Inc of haar licentiegevers.

6.3. Niets in deze gebruiksvoorwaarden kan worden geïnterpreteerd als zijnde een overdracht of licentie van of m.b.t. de intellectuele eigendomsrechten van Brugge.Inc aan jou.

6.4. Je erkent en aanvaardt dat voor de diensten op de Website gebruik kan worden gemaakt van bepaalde opensourcesoftware of freeware onder licenties die bepalingen kunnen bevatten die voorrang hebben op deze gebruiksvoorwaarden.

6.5. Je erkent en aanvaardt dat informatie of inhoud op de Website het voorwerp kan uitmaken van bescherming door intellectuele eigendomsrechten van derden. Je verklaart deze rechten te zullen eerbieden en Brugge.Inc integraal, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten te vrijwaren voor eventuele door jou gemaakte inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van derden in dit verband.

7. Klachten

Klachten voortvloeiend uit enigerlei gebruik van de Website of de toepassing van huidige gebruiksvoorwaarden kan je rapporteren aan Brugge.Inc via e-mail: evy@brugge.inc.

8. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken

Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze gebruiksvoorwaarden of voortvloeiend uit enigerlei gebruik van de Website is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Gent (afdeling(en) Brugge), tenzij de wet op dwingende wijze de bevoegdheid van een andere rechtbank voorschrijft.

9. Contactgegevens

Voor verdere inlichtingen, opmerkingen of klachten kan de Gebruiker Brugge.Inc contacteren op bovenstaande gegevens.